Resultats Tornar enrere

Els resultats
IACoBà genera uns informes accessibles directament des del nostre portal i es poden consultar, imprimir i exportar a Microsoft Excel® en tot moment, fins i tot de proves sense finalitzar. Això facilita el seguiment de l'evolució dels alumnes durant l'avaluació, així com el posterior estudi dels resultats obtinguts al finalitzar les proves.

La informació que s'obté és molt útil, tant per l'atenció individual d'alumnes amb necessitats educatives com per a organitzar subgrups d'alumnes que presentin característiques similars, o altres agrupaments i recursos educatius.
Tipus d'informes
IACoBà consta de tres tipus d‘informes de resultats:
  • Informe de grup: Mostra els resultats de totes les proves realitzades pels alumnes d’un grup, incloent les valoracions mitjanes de cada alumne i les mitjanes del grup. Aquest informe dóna una visió global del grup i facilita la comparació entre alumnes del mateix i també entre grups d'alumnes diferents.
  • Informe d'alumne: Mostra els resultats obtinguts per un alumne concret de forma molt detallada (resposta a cada exercici, valoració i nota de referents a cada prova, etc.).
  • Informe de família: Mostra els resultats obtinguts per un alumne concret, en forma de valoració global dels diferents àmbits de cada prova/competència. Aquest tipus d’informe és el que recomanem entregar als pares o tutors dels alumnes avaluats.
Per veure els exemples dels informes, premi els enllaços següents:

Informe de grup
Informe d'alumne
Informe de família
La mostra de validació
Per tal d'obtenir una mostra representativa i realitzar la validació de les proves, es van avaluar 14 grups d'alumnes de 6è de Primària i 1r de Secundària de diversos centres del Tarragonès. Les 6 gràfiques següents presenten els resultats correctes (en %) que van obtenir els alumnes de la mostra als diferents exercicis de cada una de les competències avaluades a les proves 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Gràfiques mostra proves 1-6

Les 4 gràfiques següents presenten els dos valors dominants (en %) que s'han adjudicat els alumnes de la mostra en els diferents exercicis de cada una de les competències avaluades a la prova 7. S'ha dividit el total de competències d'aquesta prova en 4 gràfiques.

Gràfiques mostra prova 7